Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sisältövaatimukset täyttävä tietosuojaseloste.

Rekisteri koskee Nokian Ammatti-isännöinti Wendelin Oy:n henkilörekisteriä ja rekisterinpitäjä on Nokian Ammatti-isännöinti Wendelin Oy.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää asiakassuhteeseen tarvittavia henkilötietoja sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien turvaaminen.

 

Henkilöistä voidaan kerätä rekisteriin seuraavia henkilötietoja:

– Luonnollisen henkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite
– Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten (rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista varten esim. perintää varten)
– Laskutusta ja perintää varten tarvittavia tietoja
– Sopimussuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen
– Palkanlaskentaa varten tarvittavia tietoja

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ovat:

– Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvataan kaikille rekisteröidyille
– Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
– Käyttötarkoitussidonnaisuus
– Tietojen minimointi
– Täsmällisyys
– Säilytyksen rajoittaminen
– Eheys ja luottamuksellisuus

Henkilötiedot poistetaan määräajan kuluessa asiakkuuden päättymisestä. Kaikki virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto poistetaan kun sellainen tieto huomataan.
Mikäli rekisteröity henkilö pyytää nähtäväksi mitä tietoja on hänestä kerännyt, annetaan ne asiakkaalle kohtuullisessa ajassa.

Rekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa:

– Perintäyrityksille perintätoimeksiantoihin liittyen
– Viranomaisille mikäli lainsäädäntö sen velvoittaa tekemään

 

Tietolähteitä, joista henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää ovat:

– Henkilötiedot, jotka asiakkaat ovat itse antaneet
– Yritykset ja viranomaiset, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja

– Huoltoyhtiöille ja urakoitsijoille sekä pankeille perusteltua tarvetta varten

 

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin suojaus

Yritys varmistaa, että yrityksen tiedossa olevat henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös omilta alihankkijoiltaan, joille tietoja luovutetaan. Käytännössä asiakkaiden henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella tai laitteilla, jotka suojataan asianmukaisin keinoin. Rekisteriä voivat käyttää ainoastaan Nokian Ammatti-isännöinti Wendelin Oy:n työntekijät.

 

Manuaalisen aineiston säilytys

Manuaalinen aineisto säilytetään asiallisesti ja lain vaatimalla tavalla.